Transformativt Ledarskap

kr0.00

Transformativt Ledarskap innebär att vi likt en ”pathfinder och spårare” ständigt noterar, fångar upp och utvärderar de svagaste signaler och mönster i omvärlden med knivskarp skärpa och närvaro. Det handlar om att läsa av hur förutsättningar ändras i ett flertal relevanta dimensioner inom det landskap man som ledare manövrerar i. Utmaningen för ledarskapet ligger i att hantera dilemman som uppstår mellan aktörer när stor oenighet råder. Vi bekantar oss med dess kännetecken och dess utmaningar och övar metoder och verktyg och utforskar vad som vidgar tankerummet och handlingsrummet både individuellt och kollektivt.

Beskrivning

Print Friendly, PDF & Email

Vad: utbildningen syftar till utveckling av de transformativa förmågorna att leda omställning och utveckling genom att skapa engagemang, samsyn och vidareutveckla kompetensen i grupp och organisation.
Varför: 
En dynamisk, komplex och oförutsägbar marknad kräver ett ledarskap av en annan karaktär än när tillvaron kännetecknas av förutsägbarhet och stabilitet.
Vilka: 
individer som vill och förväntas leda omställning och utveckling.
Var: i möjligaste mån i vackra naturmiljöer
Målet: att genom utbildningen deltagaren:
* utvecklat tänkandet och förståelsen för system- och komplexitet,
* utvecklat det personliga ledarskapet (strävan/självledarskap)
* utvecklat förmågan att leda omställning (generativ dialog)
* utvecklat och medvetandegjort transformativa förmågor m.m.

Bakgrund
På en allt mer dynamisk, komplex och oförutsägbar marknad krävs ett ledarskap av en annan karaktär än när tillvaron kännetecknas av förutsägbarhet och stabilitet.  Transformativt Ledarskap innebär att man likt en ”pathfinder och spårare” ständigt noterar, fångar upp och utvärderar de svagaste signaler och mönster i omvärlden med knivskarp skärpa och närvaro. Det handlar om att läsa av hur förutsättningar ändras i ett flertal relevanta dimensioner inom det landskap man manövererar i. Exempoelvis:
– i maktförhållanden (vem bestämmer vad och hur)
– i resursflöden (vem får vad och hur)
– i roller och rutiner (vem gör vad och hur)
– i övertygelser, värderingar och världsbilder (Self, We and Wider We).  Ofta sker förändringarna i flera av dessa nivåer samtidigt.

Ledarskap och att nå människor på djupet
Att skapa engagemang och motivation för ett ändrat beteenden kräver att man når individes värderingar, övertygelser och världsbilder på djupet. När detta sker kollektivt i en grupp (och som upplevs viktig för individerna att tillhöra), och att medlemmarna i gruppen bekräftar och förstärker varandras upplevelse, då kan kraft och engagemang frigöras så att man både individuellt och i grupp, gemensamt antar utmanande och svåra förändringsprocesser. För ledarskapet innebär det att kunnaprioritera, skapa samsyn och samverkan samt följa upp insatser och verksamhet i en värld som är oförutsägbar och komplex. Det innebär förmågan att fånga engagemanget, skapa samsyn och utnyttja kompetensen i gruppen och organisationen. Att ledarskapet visar vägen utan att stå i vägen och att genom dialog låta alla få göra sin röst hörd utan att tysta andra samt att skapa förutsättningar för ett ständigt lärande genom att låta människor få dra sina egna slutsatser om förutsättningarna för framgång.

Komplexitetstänkande – att se och förstå helheten
Komplexitet kännetecknas av en hög grad av fragmentering och att vi är sammanvävda med många ömsesidiga beroenden mellan individer, organisationer, nationer eller professioner. Utmaningen för ledarskapet ligger i att hantera dilemman som uppstår mellan aktörer när stor oenighet råder. Det vill säga när det finns ett stort antal olika svar på svåra frågor liksom skillnader i värderingar, övertygelser och världsbilder och därmed en låg grad av samsyn.
i utbildningen tränar vi oss i att se, notera och beskriva samband och relationer och ökar därmed kunskapen och förståelsen för komplexitet.

Vi bekantar oss med dess kännetecken och dess utmaningar för att med utgångspunkt i komplexitetsmatrisen (se bild nedan) gå  igenom och öva metoder och verktyg, och utforskar vad som gör det möjligt att vidga tankerummet och därmed handlingsrummet både individuellt och kollektivt. Vi;
– noterar, observerar och därifrån formulerar angelägna frågor, både för individen och organisationen – (utmana verkligheten)
– lyssnar, känner in och släpper taget för att låta det nya träda fram – (reflektion i stillhet)
– prövar, testar och utvärderar nya möjligheter (att fantisera)
– tillvaratar och förvaltar det nya – (agera)

Att lära känna sig själv och utveckla det personliga ledarskapet (självledarskap)
Ett osäkert och ängsligt ledarskap förmår inte att skapa den nödvändiga trygghet som krävs för att åstadkomma mod, motivation och lust till framåtrörelse in mot okänd terräng, varken hos sig själv eller de man leder. Transformativt Ledarskap  ger en möjlighet att helt och fullt på djupet tona in i sin sanna natur, att man lär känna sig själv på djupet. Att man står stadigt i sina egna grundläggande värderingar. Att man omfamnat sina styrkor, svagheter och rädslor. Det är en förutsättning för att skapa tillit och förtroende för att få leda in i osäkerhet och oförutsägbarhet. Det handlar om att växa som människa. Att expandera sina förmågor – att skapa det man önskar, vad som ger mening och vad man vill bidra till och på vilket sätt man vill göra skillnad.

Efter att ha väglett tusentals ledare från samhällets alla nivåer och alla världsdelar har vi identifierat den genom evolutionen förfinade kod som hjälpt oss till anpassning och överlevnad genom evolutionens alla utmaningarGenom åren har vi fått bekräftat att genom att återsälla grundkoden det ofta leder till ett livsavgörande, existensiell genombrott för deltagarna, nödvändiga för att hjälpa individen att utvecklas vidare till nästa nivå. Programmets modul, reflektion i avskildhet, att man får möjlighet att tänka långa tankar men också släppa taken fullständigt, ges därför den vikt, det allvar och respekt den förtjänar som metod för transformativ utveckling. Den professionella, erfarenhetsbaserade inramning som kraften i metoden kräveri gör att vi samarbetar med terapeuter och läkare som kompletterande kompetenser som stöd när det krävs.

Att leda omställning genom transformativa dialoger
Att leda omställning och få tillgång till den kollektiva intelligensen genom dialog och konsten att tänka tillsammans. Denna modul är en av hörnpelarna i utbildningen då det visat sig att föra svåra samtal är många ledares svagaste länk. Modulen syftar till att bygga en gedigen grund att stå på för den som leder utveckling och förändring genom samtal och möten. En kompetens som blivit allt mer central i takt med att komplexiteten och oförutsägbarheten i arbetslivet och samhället ökar. Exempel på områden vi tar upp:
– Öka förståelsen för samtalets möjligheter och svårigheter.
– Etablera en gemensam begreppsapparat och referensram runt de viktiga samtalen.
– Lära oss att tolka och förstå vad som händer i olika samtal.
– Lära oss hur vi kan påverka ett samtal i rätt riktning.
– Få insikt i vad som krävs för att bygga en samtalskultur (se Transformativ Dialog)
Transformativt Lärande lärande sker när den psykologiska tryggheten är hög genom utrymme för försök och misslyckanden tillsammans med andra. Individ och ledarutveckling iform av verklig transformation förutsätter också reflektion i avskildhet.  Att man får tänka både långa tankar men också släppa taken fullständigt.

Att utveckla de transformativa förmågorna
Forskning inom kognitiv neurovetenskap, psykologi och beteendeekonomi har identifierat transformativa förmågor och nödvändiga färdigheter som syftar till att stärka möjligheten för bättre beslutsfattande, växande och välmående. Förmågorna forskarna identifierat sammanfattas under begreppen öppenhet, medkänsla, perspektivsökande, självledarskap och meningsskapande. Men kan inte genom att gå en utbildning lära sig tex medkänsla eller öppenhet men genom ett transformativt lärande går det att utveckla och förstärka dessa förmågor som verktyg för nya insikter och för att bli bättre på att leda i och hantera exempelvis komplexitet. Det är först när vi kan navigera oss själva som vi kan ta större ansvar i vår omgivning och bidra till en långsiktig hållbarhet hos oss själva, andra och i samhället. Genom nära relation till och vårt samarbete med stiftelsen Ekskäret har vi hela tiden tillgång till den senaste forskningsfronten, metoderna och verktygen inom transformativt lärande.

Utbildningens upplägg
Utbildningen integrerar teori, praktisk färdighet och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig bred och användbar kunskap kring hur du får djup och framgång genom systemtänkande, olika samtal, oavsett vilken roll du har idag. Du får praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du själv är och de du möter, oavsett om vi träffas fysiskt eller digitalt.

För vem
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete förväntas lyckas i din roll att leda utveckling, omställning och förnyelse. Du kan vara chef eller ha ansvar för att leda processer i organisationen, vara intern- eller externkonsult eller coach, lärare/utbildare, handledare eller terapeut. Kanske är du inget av det ännu, men drömmer om att bli det och ser att detta kan vara ett bra sätt att förbereda dig. Dessutom ger utbildningen möjlighet till att bli diplomerad WiLD Pathfinder

Kursdatum och plats, 2023
Programmet att anpassas mellan, fysiska och digitala träffar.
Omfattning:
6 kurstillfällen med mellanliggande hemuppgifter
Antal deltagare
Fysiska + digitala träffar < 16 pers
Pris offereras per pers. beroende på antal samt omkostnader tex. litteratur samt kost och logi vid internat tillkommer.
Gruppbokning avtalas separat.

——————————-

Kursledare
Sedan 30 år tillbaka verkar Göran Gennvi som organisations- och ledarskapskonsult i eget företag med fokus på ledarskapsutbildning, chefs- och grupphandledning samt grupputveckling. Göran har en gedigen utbildning och erfarenhet. bland annat utbildad av bla. Daniel Kim, Wiliam Isaaks, Peter Senge och Otto Scharmer inom Systems Thinking, Dialogue och Organisational Learning och U-processen. Dessutom utbildad i Gestaltpedagogik av Barbro Curman och Lars Norberg – Perlan Diolog och Ledarskap. Göran har sedan 1992 bedrivit ledarskaps- och organisationsutbildningar, bland annat via IFL (SSE Executive Education) vid Handelshögskolan. Hållbar utveckling via Det Naturliga Steget, och hållbar affärsutveckling via Styrelseakademins högre utbildning. Göran har verkat som Senior Advisor på Tällberg Foundation, styrelseledamot i Society for Organisational Learning Sweden (SoL), samt sitter i styrelsen på Green Cross Sweden, Albaeco vid Stockholm Resilience Center samt Stiftelsen Ekskäret.

Nedan tre framgångsrika kundcase rörande Transformativt Ledarskap:

Houdinisportswear
Thurne Teknik
Lifesum

>> Transformativt Ledarskap –  Houdinisportswear

 

>> Transformastivt Ledarskap – Thurne Teknik

 

>> Transformativt Ledarskap – Lifesum