Nature Academy Learning Lab har under åren anlitats som expert inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Allt från direktupphaandlig från regeringskansliet, myndigheter, börsbolag, regioner, kommuner likväl som för idéburna organisationer. Den bärande iden bygger på lärande genom dialog och systemmedvetenhet i syfte att utveckla förmågor och kapacitet för djup transformation.
Nedan, ett axplock exempel på uppdrag och kunder.

Länsförsäkringar

Naturskyddsföreningen

WWF

Michelin Executive Committee
Being part of a learning expedition for the executive committee to Stockholm under the theme ”Regenerating Leadership” focused on progressive leadership approaches, and especially our work on learning, nature-based leadership, people empowerment, the balance between heritage and future orientation, short-term performance and sustainable development.

Svenska Institutet
Swedish Institute Management Programme. Vi bistår Svenska Institutet ledarskapsprogram i att stärka nuvarande och blivande ledare som bidrar till hållbar utveckling i sina hemländer och regioner.

Forum for Active Philanthropy
Vi bistår Forum for Active Philanthropy i utveckling och genomförande av program i syfte att stödja filantroper och sociala investerare som vill göra en bestående skillnad i att skydda planeten för framtida generationer.

Folksam
Vi har bistått att på ledningsnivå utveckla innovations- och transformativaförmågor i syfte att möta nya marknadsutmaningar.

Houdinisportswear
Vi bistår företaget Houdinisportwear i strategi-, kultur- och varumäkesutveckling sedan 2015.

Thurne Teknik
Vi har bidragit i företaget Thurne Teknik strategi-, kultur- och varumäkesutveckling.

Lifesum
Vi har bidragit i visions-, ledarskapsutveckling och strategiarbete för Lifesum.

Regeringskansliet
Bolagets har direktupphandlats av regeringskansliet för att beskriva komplexa lärandeprocesser.De frågor man bad oss besvara i expertrollen kring lärande och utvecklingsprocesser var:
– Vilken roll har lärandeprocesser för att skapa förändring i samhället och hos individer?
– Vilka är nyckelfaktorerna för lyckade lärandeprocesser?
– Förslag på åtgärder som kan staten införa för att underlätta och möjliggöra lärandeprocesser i olika sammanhang i samhället. Betänkandet av utredningen ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” överlämnades till miljöminister Lena Ek den 15e oktober.

Kommuner
Vi har bidragit till att en rad kommuner nu ligger i framkant som ledande aktörer för en hållbar samhällsutveckling. Metoden Från ord till Handling tillämpas i olika former men bygger på te x:

  • att levandegöra komplexa begrepp såsom hållbar utveckling och/eller att ge en gemensam värdegrunden konkret innebörd för att väcka engagemang och användning i vardagen.
  • att kommunens vision fylls med mening och engagemang.
  • att medbestämmande och demokratin stärks inom organisationen genom att alla får komma till  tals och möten sker över politik- och förvaltningsgränser.

Några exempel;
Falun kommun – utbildning för att mobilisera organisationen i hållbarhets- och framtidsfrågorna med metoden ”Från ord till Handling” .
Västerås kommun – ett dialogprogramRework the world” med fokus på kompetensförsörjning och ungdomsarbetslöshet.
Borlänge kommun – utbildning för hållbarhetsutskott och tjänstemän i hållbarhets- och framtidsfrågor.
Åre kommun – utbildnings process med kommunens politiker, tjänstemän och delar av näringslivet för att bistå kommunen och Destinationsbolaget i Åre med syfte att utveckla en gemensam plattform för prioriterade insatsområden. Som underlag för arbetet har förslag till ny översiktsplan legat.
Lerums kommun – att bistå Lerums kommuns vision att till 2025 bli Sveriges ledande miljökommun
Alingsås kommun – ”Stadsförnyelse Noltorp”
Haninge kommun – miljöutbildning för medarbetare, tjänstemän och politiker.
Nacka kommun – workshops kring implementering av de nationella miljömålen, samt relationer och roller mellan kommun och byggherrar.
Örebro kommun – att utveckla en organisatorisk bas för att säkerställa långsiktighet och förändringskraft i arbetet för att minska klimatavtrycket och leda till en hållbar utveckling.
Karlshamns kommun – en utbildningssatsning för det Hållbara Karlshamn med samtliga 3000 medarbetare 2010/11. Därefter årligen mellan 150 – 200 medarbetare/år.

Styrelseakademin
Nature Academy Learning Lab är en av de certifierade lärarna och har tillika utvecklat materialet kring ämnet ”Hållbar affärsutveckling”, speciellt framtaget till utbildningen ”Högre Styrelseutbildning”. Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretisk prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering.

SSE Executive Education (IFL) vid Handelshögskolan
Vi har varit anknutna till SSE Executive Education IFL vid Handelshögskolan som faculty och ”Senior Advisors” sedan mitten av 90 talet och deltagit i en mängd program och uppdrag. Vi medverkar även i jubileumsboken IFL Learning Manifesto.

Apotekarsocieteten
Uppdrag att bistå VD inför förankringsprocessen med Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet.

Toyotas svenska koncernledning
Strategisk Dialog – metoden utvecklad för organisationer och ledningsgrupper för att möta det nya utmanande affärslandskapet används bland annat av TOYOTAs ledning. Under en 24 timmars workshop  tränas de grundläggande hörnpelarna i ”the Toyota Way – respect for people och Teamwork”.

Tällberg Foundation
Nature Academy Learning Lab ingick som Knowledge Partners till Tällberg Foundation. Mellan 2005 och 2013 anansvarat för topexecutive- och naturprogram både under Tällberg Forum samt Göran Gennvi som senior advisor i Tällberg Foundations för gemensamma uppdrag.

Apotekskoncernen
Under en 18 månaders period verkade Nature Academy Learning Lab under Corporate Missions i uppdraget att anpassa det statliga Apoteksmonopolet till en konkurrensutsatt marknad. Under det första halvåret bedrevs ett intensivt arbete med koncernledningen varefter ett års utbildningsprogram för 800 chefer genomfördes. Göran Gennvi fick också förtroendet att tillsammans med vice VD utveckla den strategiska panen.

Svenskt Näringsliv (SN)
På uppdrag av tidigare VD Urban Bäckström arbetade Nature Academy Learning Lab och Corporate Missions med SNs ledningsgrupp i syfte att utveckla samverkan och effektivitet genom hela organisationen.

TUIs koncernledning
U-processen är ett hjälpmedel för organisationer och ledningsgrupper att identifiera framtida affärsmöjligheter. Under en av höstens riktigt tuffa höststormar tar TUIs (bla.Fritidsresor) koncernledning hjälp av Nature Academy Learning Lab för att utveckla koncernen de 5 närmaste åren. Under två dagar gör medlemmarna i ledningsgruppen en 24 timmars SOLO för att vässa företagets strategi.

Koncernchefen efter arbetspasset:-”Hej Göran och tack för sist, spontant tyckte jag att det var en häftig upplevelse att verkligen hinna tänka helt ostört och jag tycker att resultatet diskussionen efteråt var en av de öppnaste och bästa vi haft i vår ledningsgrupp, där vi ofta är väldigt operativa och snabba at lösa problem, men sällan tar oss tiden att verkligen tänka efter”.

Tillväxtverkets GD och ledningsgrupp
Att för Tillväxtverkets ledning genomföra en work shop kring Hållbar Tillväxt. Metod och verktygvar de av Nature Academy Learning Lab och LTinside utvecklade ”Samtal om Hållbarhet” med syfte att skapa en klarare semantik. Tillväxtverket, var också en av huvudintressenterna bakom metodbehovet, tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland, Gotlands kommun och 8 pilotföretag.

ALMI företagspartner
På uppdrag av koncernchef Göran Lundvall genomlysa och föreslå ett genmgripande effektiviseringsprogram för regional enhet samt därefter att under ett halvår leda omställningsarbetet ihop med VD och medarbetare.

Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun
Nature Academy Learning Lab har utfört uppdraget att vara med och utveckla och driva en process för att ta fram Regional Utvecklings Strategi (RUS). Tillsammans med länsstyrelsen medarbetare utvecklades en process och metodik med syfte att engagera näringsliv, offentligsektor och civilsamhället i arbetet att ta fram en robust, strategisk agenda för regionen. Nature Academy Learning Lab fick uppdraget pga kompetens och erfarenheten kring att breda lärandeprocesser med ett strategiskt och hållbart näringslivsfokus, där olika sektorer förväntas samverka effektivt mot gemensamma mål.

Förutom Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun deltog 8 st företag från Jämtland och Gotland exempelvis, Svea Skognaturupplevelser, Klättermusen, Skistar (Klövsjö), ACB-laminat i Jämtland och Fabriken Furillen, Kneipbyn, Hart of Sweden, Guteform på Gotland.