Göran Gennvi – några kunder.

Nature Academy Learning Lab har under åren anlitats som expert på regeringsnivå till ledarskap och organisationsutveckling inom företag, kommuner likväl som för idéburna organisationer.. Utveckling av förmågor och kapacitet för djup transformation har varit huvudfokus under åren där förmågan till lärande genom dialog är den bärande banken.

Nedan, ett axplock med exempel på typer av uppdrag och kunder:

Houdinisportswear
Vi bistår företaget Houdinisportwear i strategi-, kultur- och varumäkesutveckling sedan 2015.

Thurne Teknik
Vi bistår företaget Thurne Teknik i strategi-, kultur- och varumäkesutveckling sedan 2017.

Lifesum
Vi har bistått i visions-, ledarskapsutveckling och strategiarbete för Lifesum.

Regeringskansliet
Bolagets har direktupphandlats av regeringskansliet för att beskriva komplexa lärandeprocesser.De frågor man bad oss besvara i expertrollen kring lärande och utvecklingsprocesser var:
– Vilken roll har lärandeprocesser för att skapa förändring i samhället och hos individer?
– Vilka är nyckelfaktorerna för lyckade lärandeprocesser?
– Förslag på åtgärder som kan staten införa för att underlätta och möjliggöra lärandeprocesser i olika sammanhang i samhället. Betänkandet av utredningen “Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” överlämnades till miljöminister Lena Ek den 15e oktober.

Kommuner
Vi har bidragit till att en rad kommuner nu ligger i framkant som ledande aktörer för en hållbar samhällsutveckling. Metoden Från ord till Handling tillämpas i olika former men bygger på te x:

  • att levandegöra komplexa begrepp såsom hållbar utveckling och/eller att ge en gemensam värdegrunden konkret innebörd för att väcka engagemang och användning i vardagen.
  • att kommunens vision fylls med mening och engagemang.
  • att medbestämmande och demokratin stärks inom organisationen genom att alla får komma till  tals och möten sker över politik- och förvaltningsgränser.

Några exempel;
Falun kommun – utbildning för att mobilisera organisationen i hållbarhets- och framtidsfrågorna med metoden “Från ord till Handling” .
Västerås kommun – ett dialogprogramRework the world” med fokus på kompetensförsörjning och ungdomsarbetslöshet.
Borlänge kommun – utbildning för hållbarhetsutskott och tjänstemän i hållbarhets- och framtidsfrågor.
Åre kommun – utbildnings process med kommunens politiker, tjänstemän och delar av näringslivet för att bistå kommunen och Destinationsbolaget i Åre med syfte att utveckla en gemensam plattform för prioriterade insatsområden. Som underlag för arbetet har förslag till ny översiktsplan legat.
Lerums kommun – att bistå Lerums kommuns vision att till 2025 bli Sveriges ledande miljökommunAlingsås kommun – ”Stadsförnyelse Noltorp”
Haninge kommun – miljöutbildning för medarbetare, tjänstemän och politiker.
Nacka kommun – workshops kring implementering av de nationella miljömålen, samt relationer och roller mellan kommun och byggherrar.
Örebro kommun – att utveckla en organisatorisk bas för att säkerställa långsiktighet och förändringskraft i arbetet för att minska klimatavtrycket och leda till en hållbar utveckling.
Karlshans kommun – en utbildningssatsning för det Hållbara Karlshamn med samtliga 3000 medarbetare 2010/11. Därefter årligen mellan 150 – 200 medarbetare/år.

Styrelseakademin
Naturakademin är en av de certifierade lärarna och har tillika utvecklat materialet kring ämnet ”Hållbar affärsutveckling”, speciellt framtaget till utbildningen “Högre Styrelseutbildning”. Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretisk prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering.

SSE Executive Education (IFL) vid Handelshögskolan
Vi har varit anknutna till SSE Executive Education IFL vid Handelshögskolan som faculty och “Senior Advisors” sedan mitten av 90 talet och deltagit i en mängd program och uppdrag. Vi medverkar även i jubileumsboken IFL Learning Manifesto.

Apotekarsocieteten
Uppdrag att bistå VD inför förankringsprocessen med Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet.

Toyotas svenska koncernledning
Strategisk Dialog – metoden utvecklad för organisationer och ledningsgrupper för att möta det nya utmanande affärslandskapet används bland annat av TOYOTAs ledning. Under en 24 timmars workshop  tränas de grundläggande hörnpelarna i “the Toyota Way – respect for people och Teamwork”.

Tällberg Foundation
Naturakademin ingick som Knowledge Partners till Tällberg Foundation.  Mellan 2005 och 2013 anansvarat för topexecutive- och naturprogram både under Tällberg Forum samt som senior advisors i Tällberg Foundations i gemensamma uppdrag.

Apotekskoncernen
Naturakademin verkade under Corporate Missions i uppdraget att anpassa Apoteket till en konkurrensutsatt marknad. Under ett halvår bedrevs ett arbete med koncernledningen varefter ett års workshop mot 800 chefer genomfördes. Naturakademin hade också uppdraget att även arbeta med med den strategiska panen.

Svenskt Näringsliv (SN)
På uppdrag av tidigare VD Urban Bäckström ansvarade Naturakademin under partner Corporate Missions ledning att arbeta med SNs ledningsgrupp samt därefter organisationen i syfte att utveckla samverkan och effektivitet i hela organisationen.

TUIs koncernledning
U-processen är ett hjälpmedel för organisationer och ledningsgrupper att identifiera framtida affärsmöjligheter. Under en av höstens riktigt tuffa höststormar tar TUIs (bla.Fritidsresor) koncernledning hjälp av Naturakademin Learning Lab för att utveckla koncernen de 5 närmaste åren. Under två dagar gör medlemmarna i ledningsgruppen en 24 timmars SOLO för att vässa företagets strategi.

Så här skrev Koncernchefen efter arbetspasset:-“Hej Göran och tack för sist, spontant tyckte jag att det var en häftig upplevelse att verkligen hinna tänka helt ostört och jag tycker att resultatet diskussionen efteråt var en av de öppnaste och bästa vi haft i vår ledningsgrupp, där vi ofta är väldigt operativa och snabba at lösa problem, men sällan tar oss tiden att verkligen tänka efter“.

Tillväxtverkets GD och ledningsgrupp
Tillväxtverkets nya ledning genomförde en work shop inom ämnet Hållbar Tillväxt med syfte att skapa en klarare semantik. Verktygen och processen som användes är de av Naturakademin Lerarning Lab och LTinside utvecklade “Strategisk Dialog”. Tillväxtverket, tidigare Nutek har varit en av huvudintressenterna bakom framtagandet av metoden tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland, Gotlands kommun och 8 pilotföretag.

ALMI företagspartner

Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun
Naturakademin har utfört uppdraget att vara med och utveckla och driva en process för att ta fram Regional Utvecklings Strategi (RUS). Tillsammans med länsstyrelsen medarbetare utvecklades en process och metodik med syfte att engagera näringsliv, offentligsektor och civilsamhället i arbetet att ta fram en robust, strategisk agenda för regionen. Naturakademin fick uppdraget pga kompetens och erfarenheten kring att breda lärandeprocesser med ett strategiskt och hållbart näringslivsfokus, där olika sektorer förväntas samverka effektivt mot gemensamma mål.

Förutom Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun deltog 8 st företag från Jämtland och Gotland exempelvis, Svea Skognaturupplevelser, Klättermusen, Skistar (Klövsjö), ACB-laminat i Jämtland och Fabriken Furillen, Kneipbyn, Hart of Sweden, Guteform på Gotland.