”We create circles of trust and quests for transformation”
– In service to Life & to those who are in service to Life –


Corona-epidemin har givit en påtagligt närvarande insikt om att vi är en kropp nära sammanlänkad och del av den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död ställer saker på sin spets. Allt fler börjar inse att en genomgripande förändring behöver ske både bland individer, organisationer och i samhället i stort. Vi behöver nu, mer än någonsin, utveckla vår kapacitet och våra transformativa förmågor för att möta de utmaningar vi står inför, både individuellt och kollektivt. Jag skapade Naturakademin som svar på min övertygelse att vi ständigt behöver kalibrera oss till livets processer, individuellt, organisatoriskt och som samhälle. Genom Learning Lab utvecklas kapacitet för transformation inför en ökad osäkerhet och förändring. Det innebär förmågan att förbereda sig för-, navigera övergången till-, och att bygga och stabilisera det nya. För detta behövs ett Transformativt Ledarskap.

– Göran Gennvi, Senior Advisor


Image

Nature Academy – nature as the blueprint


Nature Academy inspireras av livets processer. Den dynamiska balansakten mellan att upprätthålla och förnya. Begreppet hållbarhet kommer från det latinska ’sustinere’, vilket betyder att upprätthålla. Transformera å andra sidan betyder att förnya eller omvandla. Vi driver på den nödvändiga, transformativa utveckling som ledare, organisationer och samhället behöver genomgå. Att utveckla en genuin respekt för allt liv, en ekologisk sytemförståelse och ett ansvarstagande samt en beteendeförändring som står i samklang med ekosystemet och livets processer. Vi samarbetar med världsledande forskare och ledande företag inom transformativt ledarskap och hållbar utveckling. Dessutom med erkända visdomsbärare från ursprungsfolk. Genom evolutionens test har kunskap utvecklats och kultiverats för överlevnad i nära samspel med landskapet och den livgivande naturen man bebor. Vårt arbete lämnar spår bland individer, organisationer och i samhället. >>

Learning Lab


I Learning Labs övar man i att möta det okända, annorlunda och oförutsägbara. Att få experimentera med försök och misslyckanden. Att genom olika scenarios ge sig in i och utforska det okända för att vara bättre förberedd för alternativa framtider. Exempel på frågor och vägledande idéer som skall svara på vad ”labbandet” skall leda till; – På vilket sätt kommer lärandets resultat att avsätta sig i verksamheten, – vilken typ av önskvärd förändring vill vi se etc ? 
Genom att ge ledare och medarbetare möjligheter att tillsammans tränga bakom orden och tillsammans förstå konsekvenserna av omvälvande omvärldsförändringar kan ett till synes abstrakt budskap få liv och mening. Genom våra vetenskapligt och praktiskt beprövade teorier (Organizational- och Transformative Learning, Systems Thinking e t c.) och metoder och verktyg i våra Learning Labs skapas, cirklar av tillit. Detta leder till att anpassa, utveckla och i grunden förändra en hel verksamhet, system, processer, människor och teknik.
Nedan några exempel på företag: 
>> Houdinisportswear , >> Thurne Teknik , >> Lifesum

 


Image

Image

Transformativt Ledarskap


Transformativt Ledarskap – att leda en grundläggande förändring i ett antal dimensioner. I maktförhållanden (vem bestämmer vad och hur), – i resursflöden (vem får vad och hur), – i roller och rutiner (vem gör vad och hur), – i övertygelser, värderingar och världsbilder, ofta flera nivåer samtidigt. För att skapa engagemang och nödvändig motivation för att ändra ett beteenden krävs att man når individen på djupet, dvs värderingar, övertygelser och världsbilder. När medlemmarna i gruppen bekräftar och förstärker varandras upplevelse, då kan kraft och engagemang frigöras så att man både individuellt och som grupp, gemensamt tar ansvar och antar utmanande och svåra förändringsprocesser. Den grundkod som genom evolutionens alla påfrestningar och utmaningar, hjälpt oss till överlevnad, är perceptionen. Det innebär att upptäcka, notera, identifiera och gå i takt med livets processer på planeten. Vi erbjuder närvaroträning för att förfina sina  förmågor och sin kapacitet för att leda sig själv och andra genom ett Transformation Ledarskap. Läs boken Sustainability Leadership, lyssna på vår partner Brian Arthur i >> The Great Mystery

MINDSHIFT – VISDOM


Människor har sedan tidernas begynnelse utvecklats och genomlevt kollektiva trauman, naturkatastrofer, krig och förföljelser. Detta är kritiska kunskaper och erfarenheter men som vi i delar av vår moderna civilisation glömt och som inneburit att vi kommit ur kurs. Men fortfarande fins de som har genomlevt trauman och katastrofer. Tillgångar som man nu är villiga att förmedla i form av erfarenheter, lärdomar och visdom. Ett kännetecken är att de besitter en levande kunskap om beroenden och samspel med naturen, Genom evolutionen har visdomen utvecklats i ett nära samspel med den livgivande naturen i det landskap man bebor. Mänskligheten befinner sig redan i en kritisk situation med artutrotning, klimatförändringar m.m. Vår förhoppning är att vår samverkan med dessa visdomsbärare kan ge oss ge oss insikter nycklar för allt livs överlevnad på planeten. Inspirerande exempel från våra partners:
>> Oren Lyons
>> Guardian of Life.
>> Melaine Goodchild


Image

Get WiLD – Nature Quest



Get Wild by Nature Academy
* Deep Code – Awareness training
* Nature Quest – Existential reset
* Thanks Giving – Values and attitudes

2000 ledare under Rework The World , i Way Of Nature,

Ett Nature Quest innebär en tid i enskildhet i naturen, ibland som en del av den transformativa metod som fått namnet U-processen. En tid till stillhet och reflektion för att nå en inre plats av djupt vetande. Där ens inre kunskap och visdom får komma till tals. När gamla sanningar ställs mot nya, blir kontakten med den egna inre kompassen viktigare än någonsin. Nature Questen är en djup och transformativ process där man i mötet med den yttre, inre och sanna naturen och öppnar upp för en upplevelse av en djup relation med naturen. Det berikar livet och ger en djupare förståelse och kontakt med helheten. En stark känsla av samhörighet med världen uppstår, vilket gör att man står bättre rustad för de utmaningar som står vid dörren.

Läs mer  Nature Quest svenska. — Read more  Nature Quest in English.

Nature Quest Web Shop

Videos: Reconnect – Change – Create Trust