To be In service to all Life and to those who are in service to Life


Corona-epidemin har givit en påtagligt närvarande insikt om att vi är en kropp nära sammanlänkad och del av den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död ställer saker på sin spets. Vi behöver nu, mer än någonsin, utveckla vår kapacitet för att möta de utmaningar vi står inför, både individuellt och kollektivt. Inom oss alla fins en källkod som genom evolutionen ständigt förfinats för vår arts överlevnad. Vi kallar det för WiLD. En inre som visdom som återuppväcks när vi berörs på djupet upplever den inre, yttre och sanna naturen. När denna visdom leder till insikter och genomsyrar vårt ledarskap och våra dialoger kanske vi åter börjar gå i takt med livet och planeten. Den visdom och insikt som leder oss i vårt ledarskap och vår dialog.  >> Göran Gennvi


Image

Wisdom


Wisdom - Människan har genom evolutionen utvecklats och formats i ett nära samspel med den livgivande naturen i det landskap man bebor. Naturen har varit både klassrum och lärare. Den kritiska källkoden för vår arts överlevnad har formats av utmaningar och erfarenheter men som vi i vår moderna civilisation till stora delar glömt och som inneburit att vi kommit ur kurs. Men fortfarande fins de som har källkoden och visdomen intakt och som är villiga att förmedla erfarenheter, lärdomar och visdom. Vi samverkar med representanter med visdomsbärare som gett oss insikter och nycklar och återuppväcker vår inre visdom. Lyssna på Oren Lyons  eller läs mer om våra program-"To be in service for all life" 🦅.

Insights


Inom vuxenutvecklings-psykologin beskrivs individers växande i sekvenser, som överlappande vågor när vi rör oss genom livet, från barndom till ålderdom, från puppa till fjäril. Denna psykologiska utveckling kännetecknas av en ökad insikt (WiLD) och förmåga till öppenhet, meningsskapande, medkänsla, att hålla perspektiv och att hantera en större komplexitet. Transformationen innebär övergången från en utvecklingsnivå till en annan. Det handlar om grundläggande omställningen av personliga attityder, medvetandet, motivation, övertygelser, både hos sig själv och de man leder. Att möta sig själv genom att formulera och arbeta med livsavgörande frågor. Se Into the Great Mystery - A Reconnection to Nature


ImageImage

Image

Leadership


Transformativt Ledarskap innebär att odla en kultur baserad på tillit samt att förstå och stötta individers olika behov och förmågor. Att leda är att påverka som förebild genom värdegrund, moral och trovärdighet. Och att med ett syftesdrivet ledarskap, klargöra, utforska, inspirera och locka fram nya idéer, kreativitet och innovation. Men i tider av hög oförutsägbarhet och komplexitet är metoder och verktyg av en annan sort än de som används när komplexiteten är låg och förutsägbarheten är hög. Vi har genom evolutionen utvecklat vår förmåga att samverka när faror stått för dörren. Att frigöra denna kapacitet ligger i vårt kollektiva DNA och väntar på att användas.  Se professor Brian Arthurs Nature Quest.

Dialogue


Transformativ Dialog - att hantera dilemman, skapa samsyn och samverkan kring angelägna frågor. Det är oftast inte tillgången till kunskap eller ambition som är problemet utan hur kunskapen förvaltas i gruppen. Transformativ dialog (WiLD) ökar förmågan att ta tillvara mångfald och meningsmotsättningar, frigöra människors talanger, kompetens, energi och problemlösning. I tider av hög oförutsägbarhet och komplexitet är verktyg, metoder av en annan sort än de som används när komplexiteten är låg och förutsägbarheten är hög. Vi har genom evolutionen utvecklat vår förmåga att samverka när faror stått för dörren. Det ligger i vårt kollektiva DNA och kräver sina speciella förmågor. Metoder och verktyg kräves för att träna och upprätthålla denna kapacitet Vi kallar den för Transformativt Dialog - Läs mer >>


Image

WiLD - Nature QuestEn Nature Quest innebär en tid i enskildhet i naturen. En tid för stillhet och reflektion att nå den inre plats av djupt vetande där ens kunskap och visdom får komma till tals. I tider när gamla sanningar ställs mot nya, blir kontakten med den egna inre kompassen viktigare än någonsin. Nature Quest är en djup och transformativ process där man i mötet med den yttre, inre och sanna naturen öppnar upp och återknyter i en djup relation med naturen. Det berikar livet och ger en djupare förståelse och kontakt med helheten. En stark känsla av samhörighet med världen och allt liv uppstår, vilket gör att man står bättre rustad för de utmaningar som står vid dörren.
“To be fully present allows too deeply connect, sense and listen into with whatever is appearing moment by moment. All distractions dissolve in the only time there is: now” - John P Milton
Läs mer om våra Nature Quest.

Läs mer om Nature Quest >>

Videos - Reconnect - Change - Create Trust


We Create Circles of Trust


Mer om våra kunder >>