”We create circles of trust and quests for transformation”
– In service to Life & to those who are in service to Life –


Corona-epidemin har givit en påtagligt närvarande insikt om att vi är en kropp nära sammanlänkad och del av den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död ställer saker på sin spets. Allt fler börjar inse att en genomgripande förändring behöver ske både bland individer, organisationer och i samhället i stort. Vi behöver nu, mer än någonsin, utveckla vår kapacitet och våra transformativa förmågor för att möta utmaningarna vi står inför, både individuellt och kollektivt.  Nedan beskrivs tre transformativa perspektiv med länkar till inspiratörer och case vi jobbat med. Kapacitet – hållbar samhällsutmaning. Ledarskap från startupvärlden, Business – textil samt processindustri, Mindshift, att bottna i tidlöskunskap. Och slutligen Nature Quest – den ultimata transformationen. Vi bistår med metoder, verktyg och stöd.

– Göran Gennvi, Senior Advisor


Image

Transformativ kapacitet


Transformativ kapacitet innebär att ha förmåga att transformera sig själva på ett medvetet sätt. Förmågan att visualisera ett önskat tillstånd, genomföra det och därefter upprätthålla detta önskvärda tillstånd. De olika faserrna kräver olika förmågor och kapaciteter.  I tider av hög oförutsägbarhet och komplexitet är verktyg, metoder av en annan sort än de som används när komplexiteten är låg och förutsägbarheten är hög. Vi har genom evolutionen utvecklat vår förmåga att samverka när faror stått för dörren. Det ligger i vårt kollektiva DNA och kräver sina speciella förmågor. Metoder och verktyg kräves  för att träna och upprätthålla denna kapacitet. Se Agenda 2030 i Falun). Se exemplet hur tidlös kunskap möter modern vetenskap – Melanie Goodchild.

Transformativt Ledarskap


Transformativt Ledarskap innebär en grundläggande omställningen av personliga attityder, medvetandet, motivation, övertygelser, både hos sig själv och de man leder. Ledarskapet innebär att skapa förutsättningar för detta växande. Se exemplet – Quests for Transformation). Inom vuxenutvecklings-psykologin beskrivs individers växande i sekvenser, som överlappande vågor när vi rör oss genom livet, från barndom till ålderdom. Denna psykologiska utveckling kännetecknas av en ökad förmåga till öppenhet, meningsskapande, medkänsla, att hålla perspektiv och att hantera en större komplexitet. Att möta oss själva genom att formulera och arbeta med livsavgörande frågor.Transformationen innebär övergången från en utvecklingsnivå till en annan. Lyssna på visdomsbäraren Oren Lyons.


Image

Image

Business Transformation


Business Transformation innebär att i grunden förändra en hel verksamhets system, processer, människor och teknik för att uppnå mätbara förbättringar av effektivitet, och tillfredsställelse bland verksamhetens intressenter. (Exempel Houdinisportswear). Organisationens transformation är intimt kopplad till Individuell transformation, sett som ”den grundläggande omställningen av personliga attityder, motivation, medvetande, och övertygelser.
I våra Learning Labs skapas, cirklar av tillit – Circles of Trust. Man får pröva och möta det okända, annorlunda och oförutsägbara och får experimentera med försök och misslyckanden. Vår långa erfarenhet av transformationsarbete och  internationellt starka nätverk gör oss till en pålitlig partner. Se exemplet Thurne Teknik.

MINDSHIFT – VISDOM


Människor har genomlevt kollektiva trauman, naturkatastrofer, krig och förföljelser. Vi är alla ursprungsfolk men de flesta av oss har tappat kontakt med ursprunget Se Guiardian of Life. Kunskaper och erfarenheter som är kritiska tillgångar vi i vår moderna civilisation glömt vilket inneburit att vi kommit ur kurs. Men fortfarande fins de som har genomlevt trauman och katastrofer  och är villiga att förmedla erfarenheter, lärdomar och visdom. Dessa folk kallar vi ofta ursprungsfolk (se filmklipp med Oren Lyons). Ett kännetecken är att de fortfarande besitter en levande kunskap om beroende och samspel med naturen.  Genom evolutionen har ett nära samspel med den livgivande naturen utvecklats i det landskap man bebor. Vi befinner oss redan i en situation med artutrotning, klimatförändringar mm som utmanar planeten. Se klippet med Melanie Goodchild. Nu med Covid 19 som global farsot kan vår samverkan med dessa visdomsbärare ge oss ge oss insikter för överlevnad.


Image

Nature QuestEtt Nature Quest innebär en tid i enskildhet i naturen, ibland som en del av den transformativa metod som fått namnet U-processen. En tid till stillhet och reflektion för att nå en inre plats av djupt vetande. Där ens inre kunskap och visdom får komma till tals. När gamla sanningar ställs mot nya, blir kontakten med den egna inre kompassen viktigare än någonsin. Nature Questen är en djup och transformativ process där man i mötet med den yttre, inre och sanna naturen och öppnar upp för en upplevelse av en djup relation med naturen. Det berikar livet och ger en djupare förståelse och kontakt med helheten. En stark känsla av samhörighet med världen uppstår, vilket gör att man står bättre rustad för de utmaningar som står vid dörren.

Läs mer  Nature Quest svenska. — Read more  Nature Quest in English.

Nature Quest Web Shop

Reconnect – Change – Create Trust