"vi skapar cirklar av trygghet och frågor för transformation " - In service to Life & to those who are in service to Life -


Corona-epidemin har givit en påtagligt närvarande insikt om att vi är en kropp nära sammanlänkad och del av den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död ställer saker på sin spets. Vi behöver nu, mer än någonsin, utveckla vår kapacitet och våra transformativa förmågor för att möta de utmaningar vi står inför, både individuellt och kollektivt. En djup kod för transformation ar genom evolutionen förfinats och uppstår när vi berörs på djupet av naturen. När vi genom våra sinnen känner, upplever och får kontakt med den inre, yttre och sanna naturen. Jag jobbar för att vi som individer, organisationer och samhälle börjar gå i takt med livets processer på planeten igen!
- Göran Gennvi, Senior Advisor


Image

Nature Academy for transfaformation


Transformativ kapacitet innebär att ha förmåga att transformera sig själva på ett medvetet sätt. Förmågan att visualisera ett önskat tillstånd, genomföra det och därefter upprätthålla detta önskvärda tillstånd. De olika faserna kräver olika förmågor och kapaciteter.  I tider av hög oförutsägbarhet och komplexitet är verktyg, metoder av en annan sort än de som används när komplexiteten är låg och förutsägbarheten är hög. Vi har genom evolutionen utvecklat vår förmåga att samverka när faror stått för dörren. Det ligger i vårt kollektiva DNA och kräver sina speciella förmågor. Metoder och verktyg kräves  för att träna och upprätthålla denna kapacitet.
>> Se Naturakademin

Learning Lab - Business Transformation


Business Transformation innebär att i grunden förändra en hel verksamhets system, processer, människor och teknik för att uppnå mätbara förbättringar av effektivitet, och tillfredsställelse bland verksamhetens intressenter. (Exempel Houdinisportswear). Organisationens transformation är intimt kopplad till Individuell transformation, sett som ”den grundläggande omställningen av personliga attityder, motivation, medvetande, och övertygelser. Vi skapar, cirklar av tillit – Circles of Trust där man får pröva och möta det okända, det annorlunda och oförutsägbara och får experimentera med försök och misslyckanden. Vår långa erfarenhet och  internationellt starka nätverk gör oss till en pålitlig partner. >> Se Learning Labs


Image

Image

Transformativt Ledarskap


Transformativt Ledarskap handlar om grundläggande omställningen av personliga attityder, medvetandet, motivation, övertygelser, både hos sig själv och de man leder. Ledarskapet innebär att skapa förutsättningar för detta växande. Inom vuxenutvecklings-psykologin beskrivs individers växande i sekvenser, som överlappande vågor när vi rör oss genom livet, från barndom till ålderdom. Denna psykologiska utveckling kännetecknas av en ökad förmåga till öppenhet, meningsskapande, medkänsla, att hålla perspektiv och att hantera en större komplexitet. Att möta oss själva genom att formulera och arbeta med livsavgörande frågor.Transformationen innebär övergången från en utvecklingsnivå till en annan. >> Se professor Brian Arthur

Transformation - livets cirkel


Människor har sedan tidernas begynnelse utvecklats och genomlevt kollektiva trauman, naturkatastrofer, krig och förföljelser. Detta är kritiska kunskaper och erfarenheter men som vi i delar av vår moderna civilisation glömt och som inneburit att vi kommit ur kurs. Men fortfarande fins de som har genomlevt och som är villiga att förmedla erfarenheter, lärdomar och visdom. En tillgång de besitter och är en högst levande kunskap. Genom evolutionen har visdomen utvecklats i ett nära samspel med den livgivande naturen i det landskap man bebor. Vår samverkan med dessa visdomsbärare ger oss insikter och nycklar. Att ta ansvar för allt livs överlevnad på planeten. Se några inspirerande exempel från våra partners: Oren Lyons >> Guardian of Life >>Melaine Goodchild


Image

Get WiLD i en Nature QuestEtt Nature Quest innebär en tid i enskildhet i naturen. En tid för stillhet och reflektion att nå den inre plats av djupt vetande där ens kunskap och visdom får komma till tals. I tider när gamla sanningar ställs mot nya, blir kontakten med den egna inre kompassen viktigare än någonsin. Nature Quest är en djup och transformativ process där man i mötet med den yttre, inre och sanna naturen öppnar upp och återknyter i en djup relation med naturen. Det berikar livet och ger en djupare förståelse och kontakt med helheten. En stark känsla av samhörighet med världen och allt liv uppstår, vilket gör att man står bättre rustad för de utmaningar som står vid dörren.

Läs mer  Nature Quest svenska. -- Read more  Nature Quest in English.

Anmälan Nature Quest >>

Videos: Reconnect - Change - Create Trust


We Create Circles of Trust


Mer om Circle of Trust >>