Houdini Sportswear

Houdinisportswear – Business Transformation

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

Allt har blivit bättre utom framtiden! – Mycket positivt har hänt men den positiva utvecklingen är skör vilket Corona pandemin så tydligt gjort oss medvetna om. Dessutom, naturresurser exploateras allt hårdare, ekosystemen utarmas allt snabbare och destruktiva krafter får allt starkare fotfäste i samhället. I våra organisationer står ledare och medarbetare inför stora utmaningar och dilemman då kortsiktiga behov och prioriteringar ställs mot långsiktiga ambitioner. Att transformera samhället, branscher och verksamheter har blivit en synlig och närvarande överlevnadsfråga.

Hållbarhetsfrågorna har förändrat kartan och gamla tankemodeller måste ersättas med nya. Det innebär att det nödvändiga förändringsarbetet berör alla och det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om en transformativ förändring. En avgörande förmåga blir att hålla det långa tidsperspektivet parallellt med att förmå samverka på bredden och tillåta kreativitet, innovation och nytänkande.

Learning Lab, den transformativa processen innebär att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen för att mobilisera medarbetare och organisation. Det räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Det krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en transformativ förändringsprocess.

KUNDCASE

Houdinisportswear är ett progressivt outdoor-företag baserat i Stockholm. I sällskap av en brokig skara designers, ingenjörer, konstnärer och äventyrare flyttar man ständigt gränserna för hur kläder skapas. Tillsammans med sin kunder återvinner, reparerar, hyr och återanvänder man sig mot en bättre, hållbar bransch.Vi har haft glädjen i att biså ett stycke på vägen i denna framgångsrika resa som skapat eko i outdoor-världen. 

Vad var syftet

Det kom en fråga från outdoor företaget Houdinisportswear om att arrangera en transformerande naturupplevelse där hela företaget och delar av dess ambassadörsnätverks skulle bjudas in. Syfte var att på djupet säkerställa och kalibrera den inre kompass som riktar beslut och handlingar mot en hållbar, regenerativ utveckling för bolaget. 

Vad vi gjorde

Med denna transformerande upplevelse som grund formulerades och säkerställde ledningen avsikter och ambitioner inför den framtida inriktningen bland medarbetarna. Tankar om den filosofiska värdegrunden kom till utryck och en roadmap utkristalliserades för det fortsatta arbetet. Bland annat beslutades att bolaget dels skulle genomföra en forskningsbaserad analys som grund (länk), samt säkra upp den filosofiska värdegrunden i samarbetet med Nils Faarlund. Dessutom erbjuda lättillgängliga Nature Quests och stadsnära naturupplevelser i samarbetet med Nature Academy Learning Lab. Lösningen blev att låta alla att få genomgå en Nature Quest, en 24 timmars solo på en enskild plats längst ute i ytter- skärgården. Utan kontakt med andra, under öppen himmel, bara med sig själv och naturen som enda sällskap. 

Resultatet

Rollen som strategisk rådgivare är nu inne på sitt femte år i samarbetet med ledningen på Houdinisportswear. Bolaget går från klarhet till klarhet och har nått internationell uppmärksamhet för sitt banbrytande hållbarhetsarbete inom outdoor industrin. (se yttreligare under Testimonials) 

Leave a Comment