Att leda omställning – som att surfa på randen till kaos!

In Bin, hållbar affärsutveckling, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En ny verklighet

Hur rustad är vi att leda verksamheten in på en ny spelplan? Videon “1 wave, 8 Barrels” är en inspirerande illustration för hur man som företag och organisationer kan tvingas att snabbt fånga vågen och anpassa verksamheten utan att tappa fart, tex vid varje nytt teknikskifte och helt nya marknads förutsättningar. På en global och digital arena där pandemin ställt allt på sin spets ökar behovet av nya förmågor, men inte minst dådkraft och handlingsförmåga. Ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och samhällsansvar gör att det som tidigare var omöjligt eller olönsamt blir nu möjligt och kan nu bli lönsamt, och det som tidigare var möjligt och lönsamt blir omöjligt eller olönsamt. Att leda blir som att surfa på randen till kaos 🏄‍♂️

Nya affärsmodeller
I bransch efter bransch ser vi hur affärsmodellerna utmanas, ofta av uppstickare som saknar ”ryggsäck”, ser outforskade territorier på affärskartan och kan investera i affärsmodeller som formar framtiden. Ikea, Amazon, Apple, Google, Ryanair, Skype… För etablerade aktörer är utmaningen större. Hur hållbar är den affärsmodell som burit verksamheten fram till idag? Hur skapar men en ny enighet i styrelsen och ledningsgruppen om förutsättningarna för framgång i en osäker framtid? Hur utmanar man sin egen kultur och etablerade föreställningar om vad som är och inte är receptet för framgång?

>> Läs mer om att bygga förmåga att manövrera på randen till kaos

Dilemma
Att arbeta med, eller i riktning mot, hållbara affärsmodeller rymmer därför många dilemman:
– Resultatfokus måste balanseras mot ett hållbarhetsfokus.
– Kortsiktiga risker och affärsmöjligheter måste balanseras mot långsiktiga ambitioner. De offentliga verksamheterna intar en särställning. Å ena sidan förvaltar man medborgarnas kapital och förtroende. Utrymmet för risktagande är begränsat. Å andra sidan förväntas man gå före i frågor som rör t.ex. hållbarhet och samhällsansvar. 

Lösningen
Utan begåvade och transparanta samtal om hållbarhet och digitalisering i styrelse och ledningsgrupp blir det svårt att överblicka huruvida beslut och överväganden faktiskt står i överenstämmelse med ägarnas intentioner. 
En ledning behöver därför gemensamt ställa sig frågorna;
– Har vi den kunskap som krävs för att kunna förhålla oss i frågan?
– Har vi ett genomtänkt strategiskt förhållningssätt?
– Har vi en samsyn på vad som kommer att krävas av oss?
– Hur rustade är vi, har vi det handlingsutrymme som krävs för att möta framtidsfrågorna?

Exempel på frågor som behöver ställas i en ledning och/eller styrelse:

Metoder
Våra metoder ”Från ord till handling” ger en fokuserad och tidseffektiv process för att bottna i de brännande frågorna. Transformativt Ledarskap ger individ och ledare chansen att kalibrera den inre kompassen. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller. Vår uppfattning är att även om riktning och ambition är klart formulerad, de övergripande målen och styrmedlen ligger fastställda, så uppstår svårigheterna i genomförandet.  

>> Läs mer om att bygga förmåga att manövrera på randen till kaos

Ett Transformativt Ledarskap innebär att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen för att mobilisera medarbetare och organisation. Det räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Det krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en transformativ förändringsprocess.

>> Läs mer om att bygga förmåga att manövrera på randen till kaos