Hållbar utveckling och Agenda 2030

In Client Cases by Göran Gennvi

Vad var syftet? 
Kommunen beslutade att genomföra en treårig satsning för hållbar utveckling. Behoven var flera. Dels att fördjupa och bredda den generella kunskapen kring hållbarhet. Dessutom att öka takten i att implimentera kommunens hållbarhetsambitioner genom att skapa en samsyn i organisationen. Långsiktig hållbarhet kräver att man åsidosätter kortsiktig partipolitik till förmån för långsiktig stabilitet. Detta är en utmaning i politiskt styrda system då det är i konfliktytor politik ofta finner sin näring. Ett antal strategiska dialoger om den långsiktiga utveckling i kommunen krävde därför att man kunde enas över partigränserna kring en samsyn som sträcker sig åtminstone fyra mandatperioder.

Vad vi gjorde 
För att bygga den nödvändiga, transformativa kapaciteten, byggdes ett Learning Lab – en dialogprocess i tre faser med syfte att träna de transformativa förmågorna med fokus på de långsiktiga och strategiska utvecklingsfågorna. Dessa förmågorna innebär; att hantera komplexitet och dilemman, hålla många perspektiv, meningsskapande och medkänsla samt att hitta sin inre kompass.

Fas 1. Arbetet omfattade två workshop med mellanliggande arbete som pekade ut några prioriterade huvudområden såsom;
– En gemensam målbild och stabil plattform i hållbarhetsfrågorna.
– Enas kring större prioriteringar, arbeta för ett långsiktigt genomförande över blockgränserna.
– Utveckla en kultur som kännetecknas av respekt och tillit – vi är varandras arbetsmiljö. 
– Implementera ända ned på ”gräsrotsnivå”. 

Fas 2 Arbetet syftade under att göra de globala målen lokala utifrån kommunens nämndstruktur och börja implementering av Agenda 2030. Målsättningen var att varje nämnd skulle:

  • lära känna de globala målen genom att föra dialoger kring vilka globala mål man redan arbetar med samt
  • utrymme att dokumentera på delmålsnivå och att identifiera påverkansgrad. 
    Med detta som underlag utvecklade förvaltningen ett underlag för det vidare arbetet.

Fas 3. Under denna den sista har arbetet varit inriktat på att jobba med Falualliansens 6 prioriterade resultatmål och att analysera dessa genom en logikmodell med koppling till Agenda 2030 .

Med detta underlag identifiera nödvändiga revideringar för att politiken i Falun skall gemensamt kunna ställa sig bakom dessa, dvs vara överens om de sex övergripande inriktningsmålen över mandatperioderna fram till 2030. Remissunderlag klart:
– fokusera på tvärsektoriell samsyn kring de långa frågorna över mandatperioderna
– identifiera en hur-process för prioritering på både lång och kort sikt
– koppla hållbarhetsmål till budgetprocess samt att förbättra beslutstöd
– utveckla arbetssätt och kultur som tar oss från förhandlingskultur till samverkanskultur.

Om att bygga transformativ kapacitet

Vad blev resultatet? 
Vår uppdragsgivare, hållbarhetsstrateg Cecilia Berg säger;

-”Vårt arbete med att bygga kapacitet och förmåga har lett fram till att politikerna och tjänstemännen som deltagit i dessa ”Learning Labs” insett komplexiteten i våra ambitioner och verksamheter. De har förstått att allt hänger ihop och att de behöver samverka för att åstadkomma resultat. De har insett att dialogen ger dem tillgång till fler perspektiv på ambitioner, nuläge, fokus och utvecklingsområden . Metoden och verktygen, tex de genomtänkta frågorna lockar fram dialog och tränar oss att både reflektera och uttrycka vad ambitionerna betyder bortom floskler.

De strukturerade dialogerna bygger tillit och förståelse mellan politikerna. När de lär sig att lyssna aktivt på varandra minskar risken för konflikt. Jag upplever att den här lärprocessen ger oss goda förutsättningar att åstadkomma samsyn kring målbilder och det ambitiösa hållbarhetsarbetet över mandatperioder i Falu kommun. De metoder och verktyg som av Nature Academy Learning Lab bidragit med har varit förutsättningen för den framgångsrika processen ”.