IDG – Agenda 2030 – Från Ord till Handling

In Agenda 2030, Client Cases, Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En metod för transformation och lärande

Från Ord till Handling är en dialogmetod för utveckling och förnyelse och ett angreppssätt som erbjuder verktyg som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen. Att arbeta i ett Learning Lab ges flera fördelar:
– Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen.
– Ledarskapet blir tydligare och ledarna ges reella förutsättningar att ta tag i de kritiska frågeställningarna.
– Resultatet kan ”kvalitetssäkras” och ambitionsnivåerna anpassas till organisationens utmaningar.

Arbetar med interna resurser 
Genomförandet av programmet sker med fördel med interna facilitatorer/samtalsledare och kan liknas vid en studiecirkel men i modern tappning. Programmet levereras i form av en arbetsbok, ”lärdukar” och med stöd för genomförandet efter behov.

Detta angreppssätt ger flera fördelar
Man kan använda ledarna som ”lärare” vilket underlättar att utöva ledarskap i svåra frågor. Programmet bidrar då även till en utveckling av ledarskapet.

Man kan använda interna ”coacher” vilket ger fördelar om man vill stärka den tvärfunktionella dialogen samtidigt som ”coacherna” utvecklas till resurspersoner i utvecklingsfrågor.Verktygen kan enkelt anpassas till specifika förutsättningar, frågeställningar och målgrupper.
Genom att arbeta med interna resurser stärks ägandet och närheten samtidigt som programmet blir mycket kostnadseffektivt.

Så här går det till
Dialogen är programmets ”källkod”:
– Att mötas och ta ansvar i grupp
– En angelägen fråga att förhålla sig till
– Ett genomtänkt material som både skapar öppenhet – möjlighet för alla att komma till tals – och struktur som hjälper deltagarna framåt i samtalet
– En reflekterande och skapande dialog – Att deltagarna tas på allvar

Arbetsboken
hjälper deltagare att ta ansvar för sitt eget deltagande i samtalet :
– Förstå vad som skall åstadkommas i de olika momenten.
– Reflektera individuellt över sina ställningstaganden, förslag och idéer.
– Göra anteckningar som stöd för minnet.

Steg 1
Lära känna varandra – “Att få göra sin röst hörd utan att tysta andra”

Syftar till att lära känna varandra och sig själv i perspektivet Agenda 2030.
– Vilka olika förhållningssätt finns i gruppen?
– Hur engagerade är vi i frågan?
– Vilka talanger och kompetenser finns i gruppen?

Steg 2
En ny verklighet – ”Den som äger kontexten, äger också strategin”

Syftar till att sätta in hållbarhetsfrågan i ett större sammanhang och att bli överens om var den hör hemma på vår gemensamma agenda.
– Vad är det som sker i vår omvärld?
– Hur påverkar detta oss?
– Vilka utmaningar står vi inför?

Steg 3
Tränga bakom orden – ”Att visa vägen, utan att stå i vägen!”

Syftar till att skaka liv i och gemensamt förstå de ambitioner som bör vägleda arbetet framöver.
– Vilka ambitioner har vi?
– Vad måste förtydligas?
– Hur stor är utmaningen?

Steg 4
Från ord till handling – ”Omedelbar handling för en långsiktig idé!”

Syftar till att översätta abstrakta koncept, idéer och ambitioner till nya handlingar, handlingsmönster och åtgärder.
– Vad gör vi rätt redan idag?
– Vad ska vi sluta med?
– Vad skall vi börja med som vi inte redan gör?
– Vad skall vi se upp med?

Steg 5
Vem äger frågan? – ”Det viktigaste för en människa är att känna att hon behövs!”
 
Syftar till att ge alla en roll i förändringsarbetet och stärka ansvarstagandet.
– Vem kan ta ansvar för vad?
– Vilken roll spelar vi (jag)?
– Vad är första steget?

Några kundreferenser

  • Ledande företag inom återvinningsindustrin använder Från Ord till Handling som del av ett ledarskapsutbildning.
  • Ledande företag inom hållbarhet i bilbranschen
  • Karlshamns kommun genomför ”Samtal om hållbarhet”, baserat på metoden ”Från ord till handling”. Samtliga tjänstemän och förtroendevalda deltog (5000st).
  • Ledande, internationellt företag inom vindenergi introducerar ledning och samtliga medarbetare till Agenda 2030 genom programmet
  • Haninge kommun genomför miljöutbildning baserat på Från Ord till Handling. 
  • Falun kommun för ett samlat genomförande av hållbarhetstrategin
  • Åre kommun för att förankra hållbarhetsarbetet kopplat till ÖPn
  • Nacka kommun för att förankra och lokalt anpassa de nationella miljömålen
  • Lerum kommun använder delar av metoden att föra samtal om kommunens vision.
  • E t c

Från Ord Till Handling är framtaget av Nature Academy Learning Lab AB och LT Inside AB.