Houdini Sportswear

Houdinisportswear – Business Transformation

In Client Cases by Göran Gennvi

Allt har blivit bättre utom framtiden! – Mycket positivt har hänt men den positiva utvecklingen är skör vilket Corona pandemin så tydligt gjort oss medvetna om. Dessutom, naturresurser exploateras allt hårdare, ekosystemen utarmas allt snabbare och destruktiva krafter får allt starkare fotfäste i samhället. I våra organisationer står ledare och medarbetare inför stora utmaningar och dilemman då kortsiktiga behov och prioriteringar ställs mot långsiktiga ambitioner. Att transformera samhället, branscher och verksamheter har blivit en synlig och närvarande överlevnadsfråga.

Hållbarhetsfrågorna har förändrat kartan och gamla tankemodeller måste ersättas med nya. Det innebär att det nödvändiga förändringsarbetet berör alla och det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om en transformativ förändring. En avgörande förmåga blir att hålla det långa tidsperspektivet parallellt med att förmå samverka på bredden och tillåta kreativitet, innovation och nytänkande.

Det Transformativa Ledarskapet innebär att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen för att mobilisera medarbetare och organisation. Det räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Det krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en transformativ förändringsprocess.

ETT KUNDCASE

Houdinisportswear är ett progressivt outdoor-företag baserat i Stockholm. I sällskap av en brokig skara designers, ingenjörer, konstnärer och äventyrare flyttar man ständigt gränserna för hur kläder skapas och hur man går bortom hållbarhet mot ett regenerativt företag. Tillsammans med sin kunder återvinner, reparerar, hyr och återanvänder man sig mot en bättre, hållbar bransch. Vi har haft glädjen i att biså ett stycke på vägen i denna framgångsrika resa som skapat eko i outdoor-världen. 

Vad var syftet
Det kom en fråga från outdoor företaget Houdinisportswear om att arrangera en transformerande naturupplevelse där hela företaget och delar av dess ambassadörsnätverks skulle bjudas in. Syfte var att på djupet säkerställa och kalibrera den inre kompass som riktar beslut och handlingar mot en hållbar, regenerativ utveckling för bolaget. 

Houdini Sportswear

Vad vi gjorde
Den transformerande upplevelsen lade grunden i att slutgiltigt formulera och säkerställa ledningens avsikter och ambitioner inför den framtida inriktningen bland medarbetarna. Tankar om den filosofiska värdegrunden kom till utryck och en roadmap utkristalliserades för det fortsatta arbetet. Bland annat beslutades att bolaget dels skulle genomföra en forskningsbaserad analys som grund (länk), samt säkra upp den filosofiska värdegrunden i samarbetet med Nils Faarlund. Dessutom erbjuda lättillgängliga Nature Quests och stadsnära naturupplevelser i samarbetet med Nature Academy Learning Lab. Lösningen blev att låta alla att få genomgå en Nature Quest, en 24 timmars solo på en enskild plats längst ute i ytter- skärgården. Utan kontakt med andra, under öppen himmel, bara med sig själv och naturen som enda sällskap. 

Resultatet
Bolaget går från klarhet till klarhet och har nått internationell uppmärksamhet för sitt banbrytande hållbarhetsarbete inom outdoorindustrin där man tagit en ledande position inom sitt segment. Att ha förmånen att få verka som strategisk rådgivare är en ynnest och är nu inne på sjätte året i samarbetet med ledningen på Houdinisportswear.

Istället för att bara prata om hållbarhet har de gått steget längre och inkorporerat hållbarhetsperspektivet i sin affärsidé.” – Innovationspriset på NK-Galan

”- Göran is one of our (oh so important) co-creators at Houdinisportswear. As such he has contributed immensely on our journey, in many more ways than I, and perhaps he had initially anticipated. From leading the entire Houdini team through a Nature Quest in the outer archipelago to engaging in our philosophical reflections around our brand and purpose to helping shape our plan for the future to connecting us with key thought leaders to reach even further. Göran is this curious, wise, generous, and fun systems thinker who engages, goes in-depth, and innovates in a systemic way, leaving nothing or no one behind. Thanks, Göran!”
– CEO Eva Karlsson