Lifesum – Transformativt Ledarskap

In Client Cases by Göran Gennvi

Transformativt Ledarskap – som att surfa på randen till kaos. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller. Vår uppfattning är att även om riktning och ambition är klart formulerad, de övergripande målen och styrmedlen ligger fastställda, så uppstår svårigheterna i genomförandet.  

Ett Transformativt Ledarskap innebär att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen för att mobilisera medarbetare och organisation. Det räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Det krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en transformativ förändringsprocess.

LIFESUM
Lifesum is a Stockholm-based digital health startup, a unique collective of colorful individuals motivated by a common goal: to help create a world full of healthy, happy people. Our approach to human health is highly personalized, using technology, data, and behavioral science to help people reach their health goals. Lifesum take pride in helping people everywhere become the best version of themselves, by encouraging a happier and healthier life. Today, the Lifesum app has more than 30 million members worldwide, and is available for iOS, Android, Apple Watch and Google Wear, having recently been featured by Apple, Google and Samsung”. 

Vad var syftet?
Bolagets ledning hade valt att driva ett öppen, kreativ och transformativt ledarskap där hela organisationen skulle vara drivande i processen. Vårt uppdrag var att designa och leda samtliga medarbetare i en gemensam-, interaktiv- och samskapande process för att synliggöra och förankra bolagets framgångskriterier. Ytterligare ett uppdrag var att få en ny ledningsgruppen på plats genom att tillsammans med ledarna utarbeta tydlighet genom att kalibrera och revidera ansvarsområden kring förväntningarna, roller och kärnvärden.

Vad vi gjorde
Under en tvåårsperiod genomfördes att antal Learning labs med hela bolaget respektive liksom med ledningsgruppen. Våra verktyg och metoder, Från Ord till Handling, bygger på att låta samtliga medarbetare deltaga i en strategisk dialog, där vars och ens unika perspektiv över vad som pågår i företagets omvärld tas tillvara. Med detta som utgångspunkt gemensamt beskrivs en konkret och önskvärd ”bild från framtiden” som synliggör vad bolaget åstadkommit i denna framtid men också de utmaningar på vägen man förväntats övervinna. Quests for Transformation

Generative storytelling
Vi skapade förutsättningar för att höja nivån och säkerställa företagets ”syftet” genom att fokusera på det högre ändamålet – att tillgodose samhällets bredare behov. Att bara anta ett syfte duger/räcker inte, det måste ske en kollektiv överenskommelse på djupet. Metoden bygger på att man kreativt och lustfyllt tänker tillsammans kring ett önskvärt, framtida tillstånd som om syftet redan infrias, där styrkor och svagheter, hot och möjligheter materialiseras och konkretiseras, och där företagets beroenden och relationer synliggjordes. Här skapades ett kollektivt lärande och en konkret berättelse iscensätts inför framtiden.

Olika men koordinerade berättelser riktade medarbetarnas fokus mot det slutliga syftet snarare än de medel för att uppnå det. Berättelser fick anhängare. De i sin tur skapade nya berättelser och involverade karaktärerna och nödvändiga handlingar. Man diskuterar, får syn på och tar del av varandras värderingar, övertygelser och världsbilder och koordinerar, agerar och man litar på varandra tillräckligt för att arbeta för att få jobbet gjort.

Resultatet
”Det tog emot, stretades, omstöptes etc. och var mycket givande. Att se allas resultat, och hur vi sen alla kunde inspirera varandra. Det fanns inte ett svar, en vinnare, utan vi plockade ut russin ur alla förslag”. – Det ständigt aktiva jobbandet som krävdes av oss alla. Det tror jag kommer verkligen ge samma effekt till alla andra, helt slut efteråt, men på ett otroligt tillfredställande sätt”……

”- We at Lifesum (> 55 milj users) had the pleasure to work with Göran on both the leadership level and with the whole company on our future vision and strategy. Göran was key to get us moving fwd. Göran really demonstrated how experienced and talented he is in the field of transformation and leadership development. His competence, way of listing to what is happening, wisdom, positive energy, and adaptability to the situation makes it a treat to work with him”.
– CTO Victoria Vallström (Bastide)