Falun och Agenda 2030

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

Vad var syftet? 

Naturakademin Learning Lab blev upphandlade i konkurrens för en utbildningssatsning för hållbar utveckling i Falu kommun perioden 2017 – 2019. Det fanns ett behov att lära mer kring hållbarhet, förmåga att hantera komplexitet och helhetssyn samt ha ökad kännedom om kommunens hållbarhetsambitioner i organisationen. Att det behövdes en process som skapade engagemang och delaktighet i organisationen för att få ett samlat genomförande av hållbarhets-strategierna.

Vad vi gjorde 

Fas 1. Arbetet 2017 omfattade två workshop med mellanliggande arbete som pekade ut några prioriterade huvudområden såsom;
– En gemensam målbild och stabil plattform i hållbarhetsfrågorna.
– Enas kring större prioriteringar, arbeta för ett långsiktigt genomförande över blockgränserna.
– Utveckla en kultur som kännetecknas av respekt och tillit – vi är varandras arbetsmiljö. 
– Implementera ända ned på ”gräsrotsnivå”. 

Fas 2 Arbetet syftade under 2018 att göra de globala målen lokala utifrån kommunens nämndstruktur och börja implementering av Agenda 2030. Målsättningen var att varje nämnd skulle:

  • lära känna de globala målen genom att föra dialoger kring vilka globala mål man redan arbetar med samt
  • utrymme att dokumentera på delmålsnivå och att identifiera påverkansgrad. 
    Med detta som underlag utvecklade förvaltningen ett underlag för det vidare arbetet.

Fas 3. Under 2019 har arbetet varit inriktat på att jobba med Falualliansens 6 prioriterade resultatmål analyserade genom framtagna logikmodeller med koppling till A2030.

Med detta underlag identifiera nödvändiga revideringar för att politiken i Falun skall gemensamt kunna ställa sig bakom dessa, dvs vara överens om de sex övergripande inriktningsmålen över mandatperioderna fram till 2030.

Fyra områden är särskilt prioriterade för att skapa ett robust remissunderlag klart till 2020:
– fokusera på tvärsektoriell samsyn kring de långa frågorna över mandatperioderna
– identifiera en hur-process för prioritering på både lång och kort sikt
– koppla hållbarhetsmål till budgetprocess samt att förbättra beslutstöd
– utveckla arbetssätt och kultur som tar oss från förhandlingskultur till samverkanskultur.

Vad blev resultatet? 
Vår huvuduppdragsgivare, hållbarhetsstrateg Cecilia Berg säger;
-”Vårt arbete med att bygga kapacitet och förmåga har lett fram till att politikerna och tjänstemännen som deltagit I dessa ”Learning Labs” insett komplexiteten i våra ambitioner och verksamheter. De har förstått att allt hänger ihop” i Agenda 2030 och att de behöver samverka för att åstadkomma resultat. De har insett att dialogen ger dem tillgång till fler perspektiv på ambitioner, nuläge, fokus och utvecklingsområden.

Metoden och verktygen, tex de genomtänkta frågorna i samtalsdukarna lockar fram dialog och tränar oss att både reflektera och uttrycka vad ambitionerna betyder bortom floskler.

De strukturerade dialogerna bygger tillit och förståelse mellan politikerna. När de lär sig att lyssna aktivt på varandra minskar risken för konflikt. Jag upplever att den här lärprocessen ger oss goda förutsättningar att åstadkomma samsyn kring målbilder och det ambitiösa hållbarhetsarbetet över mandatperioder i Falu kommun”.

De metoder och verktyg utvecklade och förmedlade av Nature Academy Learning Lab har bidragit värdefullt i den framgångsrika processen. 

Leave a Comment